Церковный праздник 27 августа: Страница не найдена Ошибка — 404

Содержание

27 августа 2021 — Православный Церковный календарь

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши Анто́ние и Феодо́сие, к вам мы гре́шнии и смире́ннии, я́ко к те́плым засту́пником и ско́рым помо́щником и изве́стным предста́телем, усе́рдно прибега́ем, смире́нно прося́ще ва́шея по́мощи и заступле́ния в бе́здне зол и бед погружа́емии, я́же на всяк день и час нам и от челове́к лука́вых приключа́ются и от духо́в зло́бы поднебе́сныя, всегда́ и везде́ и вся́кими о́бразы поги́бели души́ и теле́с на́ших и́щущих, нахо́дят на ны. Изве́стны бо есмы́ несумне́нно, коль вели́кое к Милосе́рдому Бо́гу и́мате дерзнове́ние: еще́ бо на земли́ ме́жду стра́нствующими к Го́рнему Оте́честву пребыва́юще, ве́лию си́лу благода́ти Бо́жией, уста́ми и рука́ма ва́шими чудоде́йствующей, в себе́ показа́сте, я́ко и огнь с небе́с, по подо́бию Илии́ну, на показа́ние ме́ста, на не́мже и́маше бы́ти осно́вана, на че́сть и всегда́шнее Бо́га и Бо́жия Ма́тере славосло́вие, вели́кая це́рковь Пече́рская, и ро́су, по о́бразу Гедео́нову, на очище́ние и ве́чное прославле́ние того́жде свята́го ме́ста низведо́сте: та́кожде ве́мы, коль мно́гое мно́жество муже́й и жен, из ра́зных стран и наро́дов, скорбя́щих и напа́ствуемых, или́ разли́чными тя́жкими боле́зньми одержи́мых, или́ под бре́менем наси́лия и притесне́ния неудо́бь носи́мым упа́дающих и жития́ своего́ отчаява́ющихся, ва́шими моли́твами и заступле́нием получи́ша ско́рое себе́ облегче́ние и избавле́ние. А́ще у́бо вся́ та помоществова́ния, еще́ в сме́ртном су́ще стра́нствовании, бе́дствующим ми́лостивно подава́сте, кольми́ па́че днесь, егда́ уже́ Всемогу́щей предста́сте Тро́ице, и бо́льшее прия́сте дерзнове́ние, во е́же моли́ти ю́ о на́шем недосто́инстве, и нас в беда́х и печа́лех су́щих утеша́ти, в тя́жких ну́ждах и напа́стех по нас ра́товати, в злоключе́ниях и бе́дствиях нас заступа́ти и защища́ти. Сего́ ра́ди и мы, столь мно́гими вражде́бными наве́тами, озлобле́ниями и кова́рными злоумышле́ниями отвсю́ду угрожа́емии и тесни́мии, ва́шему те́плому и си́льному по Бо́зе вруча́ем себе́ покрови́тельству и защище́нию, и усе́рдно мо́лим благосты́ню ва́шу, coxpaни́те нас неврежде́нных от всех бед и зол, наипа́че же от бесо́вских ко́зней и хи́тростей, льсти́вых по́дступов и на́глых нападе́ний: да не бу́дем им в поруга́ние и посмея́тельство, но та́ко их кре́пкою ва́шею по́мощию от нас отжени́те, я́коже во дни о́ны от оби́тели отгна́сте их, мно́гия па́кости иногда́ де́ющих. Сицева́я же их неполе́зная укроти́вше на ны воста́ния и устремле́ния, та́ко нас, утвержде́нных в ве́ре, наде́жде и любви́ постоя́нных соде́лайте, да николи́же на́ми каково́е возоблада́ет недоуме́ние, или́ сумне́ние в тех, я́же Свята́я Ма́ти Це́рковь ве́ровати поуча́ет, и испове́дати дерзнове́нно повелева́ет: наде́жду на́шу на Го́спода Бо́га в душа́х на́ших ве́сом и ме́рою пра́вды и ми́лости Бо́жия си́це устро́йте, я́ко да ниже́ изли́шне упова́ем обе́щанная от Бо́га без труда́ и по́двига восприя́ти, ниже́, зря́ща вели́кая прегреше́ния и тя́жкая законопреступле́ния, весьма́ Бо́жия милосе́рдия отчаива́емся. Любо́вь в сердца́х на́ших си́це утверди́те, и досто́йну соде́лайте, да ничто́же земно́е и скороги́бнущее па́че Бо́га, вся сотво́ршаго и вся в Себе́ содержа́щаго, ниже́ помышля́ем, ниже́ жела́ем, ниже́ предпочита́ем. Чу́вства на́ша душе́вная вку́пе и теле́сная в таково́м благоустрое́нии и благоле́пной ме́рности на всяк день и час удержива́йте и снабдева́йте, да те́ми никогда́же Блага́го, Человеколюби́ваго Бо́га прогне́ваем. Ра́зум уцелому́дрите, да он па́че о Бо́зе, Его вездепрису́тствии и благопромышле́нии помышля́ет, неже́ о вре́менных и ничто́же су́щих пече́тся. Развраще́нную во́лю на́шу вы́ну исправля́йте, да николи́же хо́щет, е́же хоте́нию Бо́жию сопротивля́ется, но те́ми да удовля́ется, и в сих безмяте́жно и безпеча́льно да пребыва́ет, я́же суть Бо́гу уго́дна и прия́тна, челове́ку же спаси́тельна и поле́зна. Па́мять истрезвля́йте, да та непреста́нно представля́ет уму́ и сия́, и́миже Всеми́лостиваго прогне́ва Бо́га и Его́ благоутро́бие раздражи́ и о́ная, я́же вся́каго челове́ка, кроме́ вся́каго сумне́ния по вре́менной сей жи́зни ожида́ют: к сим же и Оте́чества ва́шего не забыва́йте, но в ми́рном устрое́нии пребыва́ти ему́ у Престо́ла Вели́чества Бо́жия непреста́нно хода́тайствуйте. Вся лю́ди, су́щия в стране́ на́шей, ми́рных и безпеча́льных сохрани́тe, и от вся́каго зла́го обстоя́ния вско́ре изба́вите. Егда́ же приспе́ет на́ше от вре́меннаго сего́ жития́ отше́ствие и к ве́чности преселе́ние, си́це нам в по́мощь предста́ните и от наси́лий вра́жиих свободи́те, я́коже предста́сте иногда́ Ера́зму мона́ху в тя́жком сме́ртном бе́дствии обрета́вшемуся, и си́це сердца́ на́ша к и́стинному покая́нию и жале́нию о греха́х подви́гните, я́коже и о́наго се́рдце подвиго́сте, и́же в и́стинном покая́нии от зде́шних к Бо́гу отъи́де, да и мы, в чи́стем со́вести на́шея свиде́тельстве, Пресвяте́й и Нepaздели́мей предста́вше Тро́ице, прославля́ем Ю́ ку́пно с ва́ми и все́ми святы́ми в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

27 августа 2020 — Православный Церковный календарь

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши Анто́ние и Феодо́сие, к вам мы гре́шнии и смире́ннии, я́ко к те́плым засту́пником и ско́рым помо́щником и изве́стным предста́телем, усе́рдно прибега́ем, смире́нно прося́ще ва́шея по́мощи и заступле́ния в бе́здне зол и бед погружа́емии, я́же на всяк день и час нам и от челове́к лука́вых приключа́ются и от духо́в зло́бы поднебе́сныя, всегда́ и везде́ и вся́кими о́бразы поги́бели души́ и теле́с на́ших и́щущих, нахо́дят на ны. Изве́стны бо есмы́ несумне́нно, коль вели́кое к Милосе́рдому Бо́гу и́мате дерзнове́ние: еще́ бо на земли́ ме́жду стра́нствующими к Го́рнему Оте́честву пребыва́юще, ве́лию си́лу благода́ти Бо́жией, уста́ми и рука́ма ва́шими чудоде́йствующей, в себе́ показа́сте, я́ко и огнь с небе́с, по подо́бию Илии́ну, на показа́ние ме́ста, на не́мже и́маше бы́ти осно́вана, на че́сть и всегда́шнее Бо́га и Бо́жия Ма́тере славосло́вие, вели́кая це́рковь Пече́рская, и ро́су, по о́бразу Гедео́нову, на очище́ние и ве́чное прославле́ние того́жде свята́го ме́ста низведо́сте: та́кожде ве́мы, коль мно́гое мно́жество муже́й и жен, из ра́зных стран и наро́дов, скорбя́щих и напа́ствуемых, или́ разли́чными тя́жкими боле́зньми одержи́мых, или́ под бре́менем наси́лия и притесне́ния неудо́бь носи́мым упа́дающих и жития́ своего́ отчаява́ющихся, ва́шими моли́твами и заступле́нием получи́ша ско́рое себе́ облегче́ние и избавле́ние. А́ще у́бо вся́ та помоществова́ния, еще́ в сме́ртном су́ще стра́нствовании, бе́дствующим ми́лостивно подава́сте, кольми́ па́че днесь, егда́ уже́ Всемогу́щей предста́сте Тро́ице, и бо́льшее прия́сте дерзнове́ние, во е́же моли́ти ю́ о на́шем недосто́инстве, и нас в беда́х и печа́лех су́щих утеша́ти, в тя́жких ну́ждах и напа́стех по нас ра́товати, в злоключе́ниях и бе́дствиях нас заступа́ти и защища́ти. Сего́ ра́ди и мы, столь мно́гими вражде́бными наве́тами, озлобле́ниями и кова́рными злоумышле́ниями отвсю́ду угрожа́емии и тесни́мии, ва́шему те́плому и си́льному по Бо́зе вруча́ем себе́ покрови́тельству и защище́нию, и усе́рдно мо́лим благосты́ню ва́шу, coxpaни́те нас неврежде́нных от всех бед и зол, наипа́че же от бесо́вских ко́зней и хи́тростей, льсти́вых по́дступов и на́глых нападе́ний: да не бу́дем им в поруга́ние и посмея́тельство, но та́ко их кре́пкою ва́шею по́мощию от нас отжени́те, я́коже во дни о́ны от оби́тели отгна́сте их, мно́гия па́кости иногда́ де́ющих. Сицева́я же их неполе́зная укроти́вше на ны воста́ния и устремле́ния, та́ко нас, утвержде́нных в ве́ре, наде́жде и любви́ постоя́нных соде́лайте, да николи́же на́ми каково́е возоблада́ет недоуме́ние, или́ сумне́ние в тех, я́же Свята́я Ма́ти Це́рковь ве́ровати поуча́ет, и испове́дати дерзнове́нно повелева́ет: наде́жду на́шу на Го́спода Бо́га в душа́х на́ших ве́сом и ме́рою пра́вды и ми́лости Бо́жия си́це устро́йте, я́ко да ниже́ изли́шне упова́ем обе́щанная от Бо́га без труда́ и по́двига восприя́ти, ниже́, зря́ща вели́кая прегреше́ния и тя́жкая законопреступле́ния, весьма́ Бо́жия милосе́рдия отчаива́емся. Любо́вь в сердца́х на́ших си́це утверди́те, и досто́йну соде́лайте, да ничто́же земно́е и скороги́бнущее па́че Бо́га, вся сотво́ршаго и вся в Себе́ содержа́щаго, ниже́ помышля́ем, ниже́ жела́ем, ниже́ предпочита́ем. Чу́вства на́ша душе́вная вку́пе и теле́сная в таково́м благоустрое́нии и благоле́пной ме́рности на всяк день и час удержива́йте и снабдева́йте, да те́ми никогда́же Блага́го, Человеколюби́ваго Бо́га прогне́ваем. Ра́зум уцелому́дрите, да он па́че о Бо́зе, Его вездепрису́тствии и благопромышле́нии помышля́ет, неже́ о вре́менных и ничто́же су́щих пече́тся. Развраще́нную во́лю на́шу вы́ну исправля́йте, да николи́же хо́щет, е́же хоте́нию Бо́жию сопротивля́ется, но те́ми да удовля́ется, и в сих безмяте́жно и безпеча́льно да пребыва́ет, я́же суть Бо́гу уго́дна и прия́тна, челове́ку же спаси́тельна и поле́зна. Па́мять истрезвля́йте, да та непреста́нно представля́ет уму́ и сия́, и́миже Всеми́лостиваго прогне́ва Бо́га и Его́ благоутро́бие раздражи́ и о́ная, я́же вся́каго челове́ка, кроме́ вся́каго сумне́ния по вре́менной сей жи́зни ожида́ют: к сим же и Оте́чества ва́шего не забыва́йте, но в ми́рном устрое́нии пребыва́ти ему́ у Престо́ла Вели́чества Бо́жия непреста́нно хода́тайствуйте. Вся лю́ди, су́щия в стране́ на́шей, ми́рных и безпеча́льных сохрани́тe, и от вся́каго зла́го обстоя́ния вско́ре изба́вите. Егда́ же приспе́ет на́ше от вре́меннаго сего́ жития́ отше́ствие и к ве́чности преселе́ние, си́це нам в по́мощь предста́ните и от наси́лий вра́жиих свободи́те, я́коже предста́сте иногда́ Ера́зму мона́ху в тя́жком сме́ртном бе́дствии обрета́вшемуся, и си́це сердца́ на́ша к и́стинному покая́нию и жале́нию о греха́х подви́гните, я́коже и о́наго се́рдце подвиго́сте, и́же в и́стинном покая́нии от зде́шних к Бо́гу отъи́де, да и мы, в чи́стем со́вести на́шея свиде́тельстве, Пресвяте́й и Нepaздели́мей предста́вше Тро́ице, прославля́ем Ю́ ку́пно с ва́ми и все́ми святы́ми в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Какой праздник 27 августа 2021 года

Список праздников России на 27 августа 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, церковными, необычными праздниками, которые отмечаются в стране в этот день. Вы сможете выбрать интересующее событие и узнать его историю, традиции и обряды.

🗓 27 августа 2021 года, пятница – рабочий день в России.
В России отмечается 9 праздников
Ближайшие выходные: 28 августа, сб – 29 августа, вс (2 дня).

Праздники 27 августа

27 августа в отмечается 9 праздников , в том числе 1 профессиональный .

 • День российского кино    
 • Михей Тиховей    
 • День нефти  
 • День любителей бананов  
 • Праздник пролетающих облаков  
 • День ленточек и бубенчиков  
 • День «Просто так»  
 • День запеченного крема  
 • День сала – Украина  
Именины отмечают Федор, Теодор, Семен, Николай, Матвей, Вольдемар, Владимир, Василий, Аркадий, Алексей, Александр, Евдокия, Ева. Православные праздники

Успенский пост
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Пророка Михея (из 12-ти пророков)
Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского

Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского
Подробнее о православных праздниках 27 августа

Народные праздники и приметы

В этот день чтут память одного из 12 малых пророков Михея Морасфитянина.

В народе в эту дату празднуется День каменщика. Людей этой профессии чтят со времен Руси. Особое уважение высказывают строителям храмов.

Этот день завершает Успенский пост, после чего начинается время свадеб.

В старину к этому сроку старались завершить все полевые работы. Также помогали вдовам и сиротам.

Сильный ветер предрекает дождливый сентябрь.

Приметы

 • Тихий ветер – к ясной осени, буря – к ненастному сентябрю.
 • Тихий ветер в сад – сухая осень в лес.
 • На Михея дуют ветры–тиховеи – к ветреной осени.
 • На Михея буря – к ненастному сентябрю.
 • Журавли на юг улетают – морозы наступят уже в начале октября.

Больше народных примет на 27 августа

События в этот день
 • 1760 императрица Елизавета издала указ, запрещающий взяточничество чиновников.
 • 1875 открыт химический элемент — Галлий (Gallium)
 • 1878 российским Департаментом полиции был издан секретный циркуляр, в котором указывалось: «Политические преступники составляют совершенно особую категорию, а поэтому и должны быть содержимы отдельно от прочих заключённых».
 • 1879 российская революционная организация «Земля и воля» раскололась на «Народную волю» и «Чёрный передел».
 • 1911 в России создан футбольный клуб «ЦСКА».
 • 1919 Совнарком принял декрет о национализации всей кино- и фотопромышленности России. С 1979 года эта дата отмечалась как День советского кино, ныне – как День российского кино.
 • 1922 вышел в тираж первый номер сатирического журнала «Крокодил»
 • 1929 в СССР введена «непрерывка»: была ликвидирована семидневная неделя, вместо неё введена пятидневка, один из дней которой был выходным.
 • 1939 первый полёт реактивного самолёта с турбореактивным двигателем. Полёт совершён немецким экспериментальным самолётом Хейнкель «He 178» немецкого авиаконструктора Эрнста Хейнкеля.
 • 1955 вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса
 • 1959 в СССР принято постановление о награждении лучших выпускников школ медалями.
 • 1966 Постановлением ЦК КПСС организован Институт военной истории.
 • 1982 приземление космического корабля Союз Т-5.
 • 2005 открытие Казанского метро.
 • 2008 девятибалльное землетрясение на Байкале.
Родились в этот день
 • Богдан Ступка (1941)

  Российский и украинский актер театра и кино, Народный артист СССР и Украины

 • Сезария Эвора (1941)

  Певица с островов Зелёного Мыса

 • Владимир Андреев (1930)

  Советский и российский актер, режиссер, педагог, Народный артист СССР

 • Айра Левин (1929)

  Американский прозаик, драматург и автор песен

 • Любовь Баранова (Козырева) (1929)

  Советская лыжница, олимпийская чемпионка

 • Суламифь Мессерер (1908)

  Советская и российская балерина и балетный педагог

 • Линдон Джонсон (1908)

  36-й президент США (1963-1969), государственный и политический деятель

 • Наталия Сац (1903)

  Советский режиссер, театральный деятель, Народная артистка СССР

 • Фаина Раневская (1896)

  Советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР

 • Ман Рэй (1890)

  Французский и американский художник, фотограф и кинорежиссер

 • Петр Врангель (1878)

  Русский военный и политический деятель, один из руководителей Белого движения

 • Чарльз Роллс (1877)

  Британский гонщик и авиатор, соучредитель компании «Роллс-Ройс»

 • Теодор Драйзер (1871)

  Американский писатель и общественный деятель

 • Карл Хаусхофер (1869)

  Немецкий ученый и социолог, основоположник немецкой школы геополитики

 • Герман Вайнгертнер (1864)

  Немецкий гимнаст, трехкратный олимпийский чемпион

 • Иван Франко (1856)

  Украинский писатель, поэт, публицист

Умерли в этот день
 • Ия Саввина (2011)

  Советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР

 • Сергей Михалков (2009)

  Советский поэт, баснописец, автор слов трех гимнов нашей страны

 • Вальтер Запашный (2007)

  Советский артист цирка, дрессировщик хищных животных, Народный артист РСФСР

 • Валерий Харламов (1981)

  Советский хоккеист, нападающий, олимпийский чемпион

 • Шарль Ле Корбюзье (1965)

  Французский архитектор и теоретик архитектуры, художник

 • Роулэнд Хилл (1879)

  Английский изобретатель и реформатор, создатель современной почты

 • Василий Курочкин (1875)

  Русский поэт-сатирик, журналист, переводчик

 • Александр Одоевский (1839)

  Русский князь, поэт-декабрист, писатель

 • Джеймс Томсон (1748)

  Шотландский поэт, автор гимна «Правь, Британия»

 • Лопе де Вега (1635)

  Испанский драматург

 • Тициан (1576)

  Итальянский живописец, один из величайших художников эпохи Возрождения

Подписывайтесь на канал «Какой сегодня праздник» в Telegram

Календарь праздников

Какой сегодня церковный праздник: 27 августа 2020

По православному церковному календарю 27 августа отмечают день памяти Святых Михея, Маркелла и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Пророк Михей

По церковному календарю 27 августа поминают Святого Михея — шестого из 12 малых пророков.

Происходил будущий Святой из племени Иудова. Он был родом из города Морасфи, расположенный к югу от Иерусалима. Пророческое служение Михей начал примерно в 778 году до Рождества Христова. Он проходил его почти 50 лет при иудейских царях Иоафаме, Ахазе и праведном Езекии.

Предсказания и обличения Святого Михея, который был современником пророка Исаии, относились как к Иудейскому, так и к Израильскому царствам. Предвидел он бедствия, которые грозили Израильскому царству при его разрушении и Иудее при нашествии царя Сеннахерима Ассирийского. Также ему принадлежит пророчество о рождении Спасителя мира.

Мощи пророка обрели в Варафсатии в IV веке после Рождества Христова.

Епископ Апамейский

По церковному календарю 27 августа поминают священномученика Маркелла, епископа Апамейского.

Родился будущий Святой на Кипре в знатной семье. Получив хорошее образование, Маркелл занимал высокие посты, удивляя окружающих кротостью, красноречием, милосердием и чистотой жизни.

Оставив жену с детьми примерно в 375-м, Маркелл предался в Сирии пустынной монашеской жизни. Жители города Апамеи избрали его епископом. Из сказания Феодорита Кирского известно, что святитель, отличавшийся ревностью в борьбе с язычеством, получил разрешение благоверного царя Феодосия Великого (379-395) на разрушение храма Юпитера в Апамее.

Когда воины разрушали еще один языческий храм близ Авлона в Апамейской области, язычники схватили и бросили в огонь святителя, с далека наблюдавшего за действиями воинов. Произошло это в 389 году.

Именины

По церковному календарю 27 августа именины отмечают Александр, Аркадий, Алексей, Владимир, Василий, Евдокия, Ева, Матвей, Николай, Семен, Федор и Феодосий.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Церковный календарь на август 2021: главные праздники, посты

Церковь. Никольский храм Фото: Анна Меньшикова

В августе в церковном календаре будет много любимых россиянами праздников. Это Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы и Успение Богородицы

Главные церковные праздники в августе 2021

14 августа — Медовый Спас;

19 августа — Преображение Господне, Яблочный Спас;

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;

29 августа — Ореховый Спас.

Церковные праздники в августе

1 августа — обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца;

2 августа — день пророка Ильи;

3 августа — день Симеона палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его;

4 августа — день преподобного Корнилия Переяславского;

5 августа — праздник Почаевской иконы Божьей Матери, мучеников Трофима, Феофила и 13 мучеников;

6 августа — день святых мучеников Бориса и Глеба;

7 августа — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы;

8 августа — день священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа;

9 августа — день целителя Пантелеимона, преподобного Германа Аляскинского;

10 августа — праздник Смоленской иконы Божией Матери;

11 августа — день преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов;

12 августа — день мученика Иоанна Воина;

13 августа — предпраздник Вынесения Честных Древ Животворящего Креста Господня;

15 августа — перенесение мощей первомученика апостола от 70 Стефана;

16 августа — день преподобного Антония Римлянина, Новгородского Чудотворца;

17 августа — день семи отроков Эфесских;

18 августа — предпразднство Преображения Господня;

20 августа — попразднство Преображения Господня;

21 августа — перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких;

22 августа — собор Соловецких святых, апостола Матфея;

23 августа — день священномученика Лаврентия;

24 августа — день священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона;

25 августа — день преподобномучеников Белогорских;

26 августа — отдание праздника Преображения Господня, день преподобного Максима Исповедника;

27 августа — предпразднство Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея;

29 августа — попразднство Успения Пресвятой Богородицы;

30 августа — день священномученика Мирона Кизичного;

31 августа — преподобного Иоанна Рыльского, мучеников Флора и Лавра.

Церковный пост в августе 2021 года

Успенский пост в 2021 году продлится с 14 по 27 августа.

Источник – ivona.bigmir.net

Какой церковный праздник сегодня 27 августа 2020 чтят православные: Михей Тиховей отмечают 27.08.2020

Память о великом пророке Михее Морасфитянине, который видел и рассказывал о знамениях Господних во времена правления Езекии, сына Ахава, и Манассия, православная церковь свершает 27 августа. Он жил в одно время с иудеем Исайей и создал одноименную книгу из сочинений «малых пророков». Под угрозой испытания физических увечий Михей не отрекался от Господа и продолжал обличение язычников.

Народное название праздника – Михей Тиховей, так как в этот день принято особенно внимательно наблюдать за ветром. Считается, что характер и периоды проявления ветра способны определить погоду на ближайшее время года.

Из истории жития святого

Имя Михей с иврита переводится как «тот, кто подобен Богу» — Миха, с ударением на последнюю гласную. Он жил в 8-9 веке до Рождества Христова. Отец Михея – Иемвлай из рода Ефремова. В детстве и юности он проживал в небольшом поселении Морасф, расположенном на южной равнине Шфела. Во времена падения Самарии Михей перебирается в Иудейское царство.

Святой проповедовал слово Божье, стараясь донести истину до каждой заплутавшей и нечестивой души. В один из дней он открыл в себе дар предвидения. Около пятидесяти лет жизни Михей служил простым людям, предсказывая им грядущее и остерегая от великих бедствий.

Тогда он жил в одном доме с Исайей, создавая книгу пророчеств. Узнав о предсказании падения Иудейского царства за грехи алчных и корыстных жителей, ни один человек не поверил в него. У пророка были не только негативные предсказания, но и вселяющие надежду на прекрасное будущее. Таким, например, было предсказание о пришествии Иисуса на землю.

Царь Ахав, которого Михей неоднократно обличал за идолопоклонничество, возненавидел пророка. И все же, страшась разгневать Богов, не решался отдать приказание расправиться со святым. В очередной раз встретив Ахава, святой предсказал царю неизбежную гибель в бою с ассирийцами. Повелитель разгневался и приказал заточить пророка в темницу без пищи. Несмотря на предостережение, царь отправился на битву и предзнаменование вскоре сбылось.

О кончине Михея точных свидетельств не сохранили даже великие религиозные писания. Историки считают, что вероятнее всего пророк принял мученическую смерть от семьи царя Ахава – его супруги Иезавель и сына Охозии, обвинявших Михея в гибели царя.

Другие специалисты, изучающие перевод некоторых сказаний, выдвигают свою версию. Они предполагают, что святого бросили в пропасть новые власти за обличение еретиков. Тело Михея было извлечено собратьями по вере и погребено с соблюдением всех традиций и религиозных канонов.

Как праздновали эту дату на Руси

Как правило, к этому дню старались завершить полевые работы, чтобы успеть до надвигающихся холодов. Если кто-то завершал свою работу, то отправлялся помогать нуждающимся – вдовам и сиротам. 27 августа – окончание Успенского поста, начало осеннего мясоеда и периода свадеб.

В то же время отмечали и день каменщиков. По традиции, этих мастеров, способных возводить каменные здания и храмы, особо почитали. Их немного опасались, старались не обидеть, потому что только каменщику известны секреты крепких строений и только каменщик может построить такой дом, который простоит века, сохраняя тепло. Опытных мастеров стремились задабривать, угощали свежим молоком и свойским соленым салом.

Успение Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день » tvtomsk.ru

Успение Пресвятой Богородицы празднуется всегда 28 августа (15 августа по старому стилю). Праздник называется Успением («засыпанием»), потому, что Божия Матерь умерла тихо, как бы уснула, а через три дня была воскрешена господом и вознесена на небо.

К этому празднику положено готовиться двухнедельным постом. Строгостью правил Успенский пост превосходит и Петровский, и Филипповский.

«У праздника Успения есть один день «предпразднства» и 9 дней «попразднства». Предпразднство – один или несколько дней перед большим праздником, в богослужения которого уже входят молитвословия, посвященные наступающему празднуемому событию. Соответственно, попразднство — такие же дни после праздника»,

– пишет православный журнал «Фома».

Народные традиции празднования Успения

Православный праздник Успения совпадал по времени с жатвой. В эту пору года русские крестьяне были заняты на уборке урожая. Именно поэтому в народном сознании на церковные традиции Успения наложились земледельческие обычаи.

«В старину земледельцы, чтобы отметить завершение полевых работ, организовывали большой пир. Из каждого дома выносили напитки и угощения, благословленные в храме. Вечером же садились за общий стол. До этого спешили собрать урожай и помогали в этом тем, кто не успевал по разным причинам уложиться в сроки»,

– пишет kp.ua.

На Успение было принято заниматься рукоделием и солить разные овощи, фрукты и обязательно огурцы: «На Успение — огурцы солить, на Сергея — капусту рубить». Богородице молятся в этот день об удачном замужестве для дочерей.

Что можно делать, а что нельзя делать в день Успения

Нежелательно ругаться, ссориться с окружающими.

Не стоит злоупотреблять алкоголем (как и в другой православный праздник).

Считается в народе, что на Успение нельзя ходить босиком по росе. Она символизирует слезы Богородицы. Если намочить ноги росой в этот день, то ждут беды и неудачи.

Незамужней девушке, которая мечтает поскорее найти суженого, утром на Успение нельзя ни с кем разговаривать.

«Прежде чем сказать первое слово, будущая невеста должна умыться студеной водой, трижды приговаривая про себя: «Пресвятая Богородица, ты всех венчаешь, семьи соединяешь — и мне жениха помоги найти»,

– пишет riafan.ru.

На Успение не принято обувать неудобную или старую обувь.

Некоторые следуют народным традициям и не стригут волосы.

При этом в православном журнале «Фома» пишут, что никаких особенных ограничений в Успение нет:

«И в праздничные, и в будние дни христианину нужно помнить о Боге, следить за собой, стараться не грешить и, по слову апостола Павла, также провожавшего около двух тысяч лет назад в эти дни Богоматерь в Небесные Обители, «всегда радоваться».

Приметы на Успение

Гроза на Успение — осень будет ранней и дождливой.

Если на Успение появится радуга, то осень будет теплой и затяжной.

Полевые цветы пахнут сильнее обычного – к ненастью.

Хорошая погода на Успение — бабье лето будет прохладным.

Туман на Успение: запасай большую корзину — грибов будет много.

Иней на Успение — будет короткая осень и долгая морозная зима.

На Успение не успела суженого присмотреть: год замуж не выйдешь.

Подготовлено по материалам из открытых источников.

© При полном или частичном использовании материалов в интернете и печатных СМИ ссылка на tvtomsk.ru обязательна. Отсутствие ссылки, либо ссылка на иной источник (Вести-Томск, ГТРК «Томск» и др.) является нарушением прав на интеллектуальную собственность.

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter

Русская православная церковь отметит праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа — Общество и культура

МОСКВА, 27 августа. / ТАСС /. Во вторник, 28 августа, Русская Православная Церковь и другие восточно-христианские церкви, соблюдающие старый юлианский календарь, отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, один из двенадцати главных праздников, догматически связанных с земной жизнью Иисуса Христа и Богородицы. .

Праздник, известный в христианстве как Успение, посвящен небесному уходу Марии из земной жизни.В восточно-православной литургической практике его полное название — Успение [Успение] Пресвятой Богородицы и Пресвятой Богородицы, слово «Богородица» по-гречески означает Богородица.

Это праздник с фиксированной датой, то есть он всегда выпадает на 28 августа, независимо от цикла литургических событий, связанных с плавающими пасхальными [пасхальными] праздниками и датами.

С точки зрения восточно-православного литургического года, который заканчивается 13 сентября, это последний из двенадцати великих праздников.Он венчает четырнадцатидневный Успенский пост, который сравнивается с Великим постом, строгие правила питания которого почти такие же, как и во время Великого поста.

Почитание Девы Марии, включая праздники, посвященные ее святой жизни, оформилось достаточно поздно в истории христианской веры. Он восходит к временам после Вселенского собора в Эфесе в 431 году.

Историки церкви считают, что праздник Успения Пресвятой Богородицы возник еще в VI веке, во время правления византийского императора Мориса [на престоле с 582 по 602 годы].Никифор Каллист Ксантопул, автор книги «Historia Ecclesiastica» из восемнадцати книг, говорит, что Морис издал указ, согласно которому в стране отмечается праздник Успения и Успения Пресвятой Богородицы 15 августа.

До указа византийцы отмечали его как местный праздник в Константинополе.

В Западной христианской церкви праздник Dormitio Beatae Virginis, или засыпания Пресвятой Богородицы, был учрежден Папой Сергием I [занимал должность с 687 по 701 год]

Нет строго проверенных записей о последних годах земной жизни Девы Марии, и все свидетельства об этом взяты из апокрифов и Священного Предания.Последнее является одним из источников догматического учения наряду со Священным Писанием. Ни Ветхий, ни Новый Завет не содержат положений и постулатов, содержащихся в Традиции.

После смерти Иисуса на Кресте и воскресения Дева Мария поселилась возле Елеонской горы в доме Иоанна, одного из двенадцати апостолов, которые позже напишут четвертое Евангелие. За три дня до ее смерти ей явился архангел Гавриил и сказал, что она собирается перейти к лучшей жизни.

Новости каким-то образом просочились в сообщество учеников и последователей Христа, и они начали переезжать в Иерусалим из разных мест. Апостолы тоже чудесным образом вернулись в город из самых отдаленных уголков мира.

Сам Иисус спустился, чтобы принять душу своей Матери, согласно традиции. Его происхождение позже отразится в русской и, в некоторой степени, в западной иконографии. Художники-иконописцы изобразили его стоящим у смертного одра Девы Марии с младенцем на руках, что символизирует возрожденную душу для новой небесной жизни.

После смерти Богородицы ученики Христа поместили ее тело в гроб и поместили в пещеру, закрыв вход в нее камнем. Апостол Фома, которого не было при погребении, попросил разрешения войти в пещеру и через три дня распрощаться с Богородицей. Однако, войдя внутрь, они обнаружили там пустой гроб и эпитафион или саван.

Предание гласит, что Дева явилась последователям Иисуса в тот же день.Она была в небесном сиянии и окружена ангелами, и она обратилась к ним со словами: «Радуйтесь, я с вами во все дни».

Могила Девы Марии находится в Гефсиманском саду у подножия Елеонской горы, в долине Кедрон в Восточном Иерусалиме. Над ним построена пещерная Успенская церковь.

Согласно календарю Русской Православной Церкви, предшествующее Успение — это предпраздничный день, за ним следуют девять дней послепраздничного праздника.Последние праздничные молитвы, связанные с Успением, будут прочитаны 5 сентября, в день так называемого прощания.

В приходах многих столичных соборов и больших церквей на второй или третий день праздника проводится особый обряд — Погребение Богородицы. Служба обычно начинается с вечерни, которая продолжается до самого раннего утра, после чего духовенство и прихожане проводят крестный ход вокруг собора или церкви, неся саван с изображением Богородицы.

Гимны, спетые над импровизированной гробницей Богородицы, напоминают гимны, которые верующие поют над могилой Иисуса в субботу Страстной недели. Эта традиция произвела образное описание Успения Пресвятой Богородицы как второй Пасхи.

Почитание Девы Марии имеет глубокие корни в православной христианской традиции. Русские видят в Богородице утешительницу, защитницу, исцелительницу и защитницу своей Родины.

«Русская религиозность очень женственна по своему характеру», — писал религиозный философ Николай Бердяев в начале ХХ века.«Это не столько религия Христа, сколько религия Богородицы, религия Матери-Почвы. Для русских Мать-Почва синонимична России, а Россия превращается в Богородицу».

Церквей и монастырей, посвященных Успению Пресвятой Богородицы, действительно бесчисленное множество в России, и самый известный из них — Успенский собор в Московском Кремле, место коронации всех великих князей Московского княжества, а затем и других великих князей Московского княжества. все русские цари.

Успенский пост начинается 14 августа, в день, когда Церковь празднует Шествие Почтенного Древа Животворящего Креста Господня, известного в просторечии как День Спасителя Меда. По этому случаю верующие приносят в церкви кувшины с свежесобранным медом, а священники освящают его во время особой процедуры. Затем люди едят его небольшими порциями по особым случаям в течение года, особенно если они чувствуют, что вот-вот заболеют.

Главный праздник Преображения Господня — День Спасителя яблок — приходится на 19 августа.Церкви наполнятся ароматом свежих яблок, груш и винограда, которые верующие приносят на освящение в знак «изобилия плодов земли».

А 29 августа, сразу после Успения, Церковь знаменует переход в Константинополь полотенца, которым Спаситель вытер лицо и оставил тем самым отпечаток на ткани. Последний праздник известен как «Спаситель нерукотворный». Народная традиция связывает его со созреванием грецких орехов, сбор урожая в России обычно начинается в конце августа.Отсюда и просторечное описание праздника как Дня Спасителя грецких орехов.

Святых праздников в августе — Святые праздники — Святые и ангелы

 1. Католический Интернет
 2. Святые и ангелы
 3. Святые праздники
Перейти сегодня

Привет, читатели! Кажется, вы много пользуетесь «Католическим Интернетом»; Замечательно! Спрашивать немного неловко, но нам нужна ваша помощь.Если вы уже сделали пожертвование, мы искренне благодарим вас. Мы не продавцы, но мы зависим от пожертвований в размере в среднем 14,76 доллара, которые делают менее 1% читателей. Если вы пожертвуете всего 5 долларов, то есть цена вашего кофе, католическая онлайн-школа сможет продолжать процветать. Спасибо. Справка сейчас>

Всем нашим читателям, пожалуйста, не пролистывайте мимо этого.

Сегодня мы смиренно просим вас защищать независимость Catholic Online.98% наших читателей не дают; они просто смотрят в другую сторону. Если вы пожертвуете всего 5 долларов США или что сможете, «Католический Интернет» сможет процветать в течение многих лет. Большинство людей жертвуют, потому что «Католик онлайн» полезен. Если в этом году компания Catholic Online дала вам знаний на сумму 5 долларов, выделите минутку, чтобы пожертвовать их. Покажите добровольцам, которые приносят вам достоверную католическую информацию, что их работа важна. Если вы один из наших редких жертвователей, мы выражаем вам нашу признательность. Справка сейчас>


Мы смиренно просим вас: не прокручивайте.

Привет, читатели, кажется, вы много пользуетесь «Католическим Интернетом»; Замечательно! Спрашивать немного неловко, но нам нужна ваша помощь. Если вы уже сделали пожертвование, мы искренне благодарим вас. Мы не продавцы, но мы зависим от пожертвований в размере в среднем 14,76 доллара, которые делают менее 1% читателей. Если вы пожертвуете всего 5 долларов, то есть цена вашего кофе, католическая онлайн-школа сможет продолжать процветать. Спасибо.

Помогите сейчас>

Copyright 2021 Католический Интернет.Все материалы, содержащиеся на этом сайте, будь то письменные, звуковые или визуальные, являются исключительной собственностью компании Catholic Online и защищены американскими и международными законами об авторском праве © Copyright 2021 Catholic Online. Любое несанкционированное использование без предварительного письменного согласия Catholic Online строго запрещено и запрещено.

Catholic Online — это проект некоммерческой корпорации «Ваш католический голос». Вашему фонду «Католический голос» предоставлено признание освобождения от уплаты налогов в соответствии с разделом 501 (c) (3) Налогового кодекса.Федеральный налоговый идентификационный номер: 81-0596847. Ваш подарок не облагается налогом в соответствии с законом.

Август настал, и здесь много мультикультурных праздников и памятных дат

Предоставлено: Diversity Resources.com

Август знаменует собой переход от лета к осени, и в течение месяца можно отметить множество мультикультурных праздников и культурных мероприятий. Ниже приводится список религиозных и исторических памятников.

1 августа: Ламмас , фестиваль, посвященный ежегодному сбору урожая пшеницы в некоторых англоязычных странах Северного полушария.

1 августа: Лугнасад , гэльский праздник, знаменующий начало сезона сбора урожая.

1 августа: Пост в честь Пресвятой Богородицы , начало 14-дневного периода подготовки православных христиан к Успению Пресвятой Богородицы.

6 августа: Преображение Господне (праздник Преображения Господня), отмечаемый различными христианскими конфессиями, этот праздник посвящен преображению Иисуса.

10 августа: Новый год по хиджре , день, знаменующий начало нового года по исламскому календарю.

13 августа: День равной оплаты труда чернокожих женщин . Цель состоит в том, чтобы привлечь внимание к тому, что разница в оплате труда между чернокожими женщинами и белыми мужчинами превышает средний уровень. Чернокожим женщинам платят 62 цента за каждый доллар, выплаченный белым мужчинам.

15 августа: Успение Пресвятой Девы Марии , согласно верованиям католической церкви, восточного и восточного православия, а также частей англиканства, этот день знаменует собой телесное вознесение Девы Марии на небо в конец ее земной жизни.

15 августа: Успение Пресвятой Богородицы , Великий праздник Восточной Православной, Восточно-Православной и Восточно-католической церквей, посвященный «засыпанию» или смерти Марии Богородицы («Богородицы») и ее телесное воскресение перед вознесением на небеса.

17 августа: День Маркуса Гарви , посвященный дню рождения ямайского политика и активиста, почитаемого растафарианцами. Гарви приписывают начало движения «Назад в Африку», которое поощряло лиц африканского происхождения возвращаться на землю своих предков во время и после рабства в Северной Америке.

18-19 августа (от заката до заката): Ашура , исламский праздник, посвященный дню, когда Ной покинул ковчег, и дню, когда Аллах спас Моисея от египтян.

22 августа: Обон (Улламбана), буддийский фестиваль и японский обычай почитания духов предков.

22 августа: Ракша Бандхан , индуистский праздник, посвященный любовному родству между братом и сестрой. «Ракша» означает «защита» на хинди и символизирует тоску, которую сестра должна быть защищена своим братом.Во время празднования сестра завязывает шнурок на запястье своего брата (или его фигуры) и просит его защитить ее. Брат обычно делает сестре подарок и соглашается защищать ее на всю жизнь.

22 августа: Фестиваль голодных призраков , китайский праздник, во время которого проходят уличные, рыночные и храмовые церемонии в честь умерших предков и умиротворение других духов.

23 августа: Международный день памяти о работорговле и ее отмене и годовщина восстания в Санто-Доминго (сегодня Гаити и Доминиканская Республика), положившего начало отмене рабства в Карибском бассейне.

26 августа: День равенства женщин , который знаменует принятие 26 августа 1920 года 19-й поправки к Конституции США, дающей женщинам право голоса. Конгрессмен Белла Абзуг впервые представила провозглашение Дня равенства женщин в 1971 году. С тех пор каждый президент опубликовал объявление о признании 26 августа Днем равенства женщин.

29-30 августа: Кришна Джанмаштами , индуистское празднование самого могущественного человеческого воплощения Господа Вишну, Кришны, бога любви и сострадания.Празднования включают молитву и пост.

Св. Василий (Василий) Великий Греческая Православная Церковь

Ec. Визит Патриарха Варфоломея в Украину

Сделайте пожертвование на помощь при пожаре Архиепископии Греции

Добро пожаловать


Проповедники

Преподобный отец Эндрю Дж. Дэмоцес
За эти годы отец Андрей написал более 500 проповедей или медитаций как в письменном, так и в записанном виде.Это небольшая коллекция таких записей. Слушайте »

Служба Проскомиде

Со времен ранней Церкви Служба Приношения (Проскомиде) была службой принесения даров Богу в рамках подготовки к Таинству Святой Евхаристии или Святого Причастия в Божественной литургии. Прихожане называют имена живых и мертвых, за которых они хотят, чтобы священник молился. ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДСТАВЬТЕ ИМЯ, ЧТОБЫ ЗАПОМНИТЬ СЕКСТОН В НАРТЕКСЕ В НАЧАЛЕ УСЛУГИ ORTHROS .

Артокласия

Artoklasia, что означает «преломление хлеба», — это особая молитвенная служба, которую совершает человек или семья, как правило, в праздничный день или по особому семейному случаю. Служба совершается по окончании Божественной литургии или во время Великой вечерни. Он включает в себя гимны, прошения и молитвы о здоровье, благополучии и силе вынести все жизненные трудности. Пять хлебов напоминают пять хлебов, которые Иисус Христос благословил в пустыне и которыми накормили пять тысяч Его последователей. ПОЗВОНИТЕ ЦЕРКВИ 978-531-0777, ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬСЯ НА АРТОКЛАЗИЮ.

Мемориалы

Коллива — это приношение вареной пшеницы, которое освящается литургически в связи с панихидами в церкви в пользу умершего, тем самым принося Богу как бы искупительную жертву за умершего и в честь Суверенного Господа над жизнью и смертью. ТРИЗАГИОН — это также краткая поминальная служба, читаемая в церкви или на могиле (без Колливы). ПОЖАЛУЙСТА, ПОЗВОНИТЕ ЦЕРКВИ ПО РАСПИСАНИЮ по телефону 978-531-0777.

Армянская церковь Св. Иоанна

Армянская церковь Св. Иоанна, названная в честь Св. Иоанна Крестителя и Предтечи Христа, нашего Бога, на протяжении 87 лет была в самом сердце и центре армяно-американской религиозной и культурной жизни в Детройте. С самого начала приход процветал, а также помогал верующим армянской православной церкви, которые разбросаны по всему штату Мичиган.Благодаря усилиям прошлых и нынешних пасторов сакраментальные службы теперь начались как в Лансинге, так и в Гранд-Рапидсе, где пустили корни новые армянские общины.

Армянская церковь Св. Иоанна остается образцовой общиной в нашей епархии как в обрядах поклонения, так и в различных служениях внутри и за пределами прихода, предлагая многочисленные образовательные программы и возможности для христианского роста в познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и вера, традиции, обычаи и практика Армянской православной церкви.Разнообразные служения включают в себя: детскую церковную школу, обучение алтарю, молодежные и старшие группы, изучение Библии, постные ретриты, женские и мужские группы, пожилые люди, изучение духовной музыки и пение с хором Комитаса, обогащение армянской культуры и хорошо, Мардиганская исследовательская библиотека и Музей Алекса и Мари Манукян. Приходские группы принимают участие в нескольких экуменических миссиях с другими православными, католиками и протестантами, а также оказывают помощь многим благотворительным организациям, как армянским, базирующимся в Армении, по всей США, так и местным миссиям, например, «Альтернативы для девочек», «Капуцины». Суповая кухня, Дом Джефферсона для мужчин, Забытый урожай, Православная служба Детройта.

Самое главное, что как православные христиане, мы уделяем самое большое внимание почитанию и поклонению нашему Богу, нашему Создателю, взывая ко всей Святой Троице — Отцу, Сыну и Святому Духу, прося Божьей благодати, чтобы наполнить наших верующих жизнью святости. Этот величайший акцент отражается в Таинстве и Красоте, предлагаемых Богу каждое воскресенье на нашей Божественной литургии — приобщении Святого Причастия и участии в других канонических службах.

Приглашаем всех прийти по адресу St.Иоанна, , и поклоняться и свидетельствовать об этой глубокой Тайне и Красоте в наших богослужениях, а также присоединиться к нам в возвышении нашего голоса в хвале и благодарности нашему любящему Создателю.

Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать больше о SJAC .

Очень преподобный отец Арен Джебеджян


Известная как «Церковь с Золотым куполом»,
мы, что более важно,
— Церковь Золотой веры.»

Поддерживается в течение двух тысяч лет
Армянской Апостольской Православной Церковью,
эта Древняя Православная Вера
ждет вашего открытия.


Храм Всех Русских Святых

Предстоящие богослужения в прямом эфире (см. График богослужений)

Пятница, 27 августа 18:00 Vigil Services

Суббота, 28 августа 9:00 Божественная литургия — Успение Пресвятой Богородицы Пресвятой Богородицы

Суббота, 28 августа БЕЗ ВЕЧЕРА Служба бдения

Воскресенье, 29 августа 9:00 Божественная литургия

Суббота, 4 сентября БЕЗ ВЕЧЕРА Служба бдения

Воскресенье, 5 сентября 9:00 Божественная литургия

Суббота, 11 сентября БЕЗ ВЕЧЕРА Служба бдения

Воскресенье, 12 сентября 9:00 Божественная литургия

Суббота, 18 сентября 18:00 Vigil Services

Воскресенье, 19 сентября 9:00 Божественная литургия

Понедельник, 20 сентября 19:00 Vigil Services

Вторник, 21 сентября 9:00 Божественная литургия — Рождество Пресвятой Богородицы

Суббота, 25 сентября 18:00 Vigil Services

Воскресенье, 26 сентября 9:00 Божественная литургия

Воскресенье, 26 сентября 19:00 Всенощное бдение — Святой Крест представлен на поклонение

Понедельник, 27 сентября 9:00 Божественная литургия — Воздвижение Креста Господня

Среда, 29 сентября 19:00 Vigil Services

Четверг, 30 сентября 9:00 Божественная литургия — Святых мучеников Веры, Надежды, Милосердия и Матери их Софии

Отец Димитрий Якимович еженедельно рассылает тексты церковных служб на русском и английском языках.Свяжитесь с ним по адресу [email protected] , чтобы запросить добавление в его список рассылки.

Для просмотра литургических текстов на английском и славянском языках из Русской Православной церкви Святого Покрова в Остине, штат Техас, нажмите здесь .

Церковь в горном парке

College Connections — Регистрация студентов

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АВГУСТА — ВТОРНИК, 31 АВГУСТА

Первопроходцы

СРЕДА, 25 АВГУСТА | 18:00

Новый день

ПЯТНИЦА, 27 АВГУСТА | 8:00 — 17:00

College Connections — Информация для волонтеров

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ — ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ

Ретрит для женщин

ПЯТНИЦА, 24 СЕНТЯБРЯ — ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ

ДЕТСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 9:00 и 10:30

ОБСЛУЖИВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ НА МЕСТЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ | 9:00 и 10:30

БРАК ПОНЕДЕЛЬНИК

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

ФИНАНСОВАЯ СРЕДА

КАЖДУЮ СРЕДУ

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *